Welkom

Voor gebruik van onze diensten gelden bepaalde voorwaarden. Welke dat zijn, kun je hier lezen. Wanneer er ook andere voorwaarden gelden, vermelden we dit erbij.

Gebruikers voorwaarden
Privacy statement
Uitleg over cookies

Vragen
Als je meer wilt weten over onze privacy- en cookiestatement, dan kun je contact opnemen met hello@lynqer.com.

© 2018 Lynqer - All rights reserved


Gebruikers voorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites en apps (hierna: de Websites) die worden beheerd door Lynqer en alle aan haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamelijk: Lynqer, rdesign en inforitus). Door een Website te bezoeken en te gebruiken, stemt u ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en door u worden aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dan dient u de Website niet te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit de (inhoud van de) Websites - waaronder mede begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen die zich op de Websites bevinden - berusten bij Lynqer, haar licentiegevers of inzenders van bijdragen op de Websites. De Websites zijn uitsluitend bestemd voor uw persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor ieder ander gebruik van de (inhoud van de) Websites - daaronder mede begrepen distributie, reproductie, framing, wijziging, openbaarmaking of verzending - is voorafgaande schriftelijke toestemming van Lynqer vereist.

Aansprakelijkheid Lynqer
Lynqer gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de Websites. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de Websites of de onbereikbaarheid van de Websites, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de Websites gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Lynqer. In het geval de informatie op de Websites onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Lynqer hier niet voor aansprakelijk worden gesteld, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Lynqer. Lynqer is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) en voor de inhoud van door derden aangeboden bijdragen zoals foto’s en videomateriaal.

Bijdragen gebruikers
Op sommige onderdelen van de Websites is het mogelijk om zelf een vrijwillige bijdrage (waaronder bijvoorbeeld de deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten etc.) te leveren aan de Websites. Ten aanzien van deze bijdragen gelden echter wel een aantal regels:

De gebruiker zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. De gebruiker zal geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen; de gebruiker garandeert door deelname over alle (intellectuele eigendoms-) rechten - waaronder begrepen auteursrechten en merkrechten - op de aangeboden bijdrage(n) te beschikken en vrijwaart Lynqer voor mogelijke aanspraken van derden terzake;

Alle rechten ten aanzien van de bijdrage - met uitzondering van de rechten op foto’s, video’s en ander beeld- of geluidsmateriaal - worden op het moment van deelname door de gebruiker overgedragen aan Lynqer, zonder dat Lynqer hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Als gevolg van deze rechtenoverdracht kan Lynqer de bijdrage onbeperkt gebruiken en (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik van de bijdrage in televisie- en radioprogramma’s, voor telecommunicatiediensten, internet sites of overige internet toepassingen, etc. Indien voor de overdracht nog een nadere akte nodig is, zal de gebruiker hieraan zijn volledige medewerking verlenen.

Ten aanzien van foto’s, video’s en ander beeld- of geluidsmateriaal geldt dat de rechten op het materiaal bij de gebruiker blijven. De gebruiker verstrekt aan Lynqer een onbeperkte licentie voor het gebruik van het materiaal, zonder dat Lynqer hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Op grond van deze licentie is Lynqer gerechtigd het materiaal onbeperkt en voor elk doel te gebruiken en/of te (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de uitzending in televisie- en/of radioprogramma’s, voor telecommunicatiediensten, internet sites of overige internet toepassingen, etc.

De gebruiker zal geen misbruik maken van de Websites, bijvoorbeeld door het overspoelen van forums of soortgelijke diensten met (vrijwel) dezelfde berichten;

Lynqer behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken. Daarnaast heeft Lynqer het recht om bij herhaaldelijk misbruik gebruikers uit te sluiten van deelname; beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van gebruikers/derden op de Websites worden op eigen titel en onder verantwoordelijkheid van deze gebruikers/derden ingediend en zijn niet die van (medewerkers van) Lynqer;

De gebruiker zal in de bijdrage geen commerciële berichten opnemen (bijvoorbeeld geen advertenties plaatsen in weblogs, forums en/of chatgroepen);

Eventueel door de gebruiker verzonden bestanden zullen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen of de werking van computers, servers en dergelijke schaden;

De bijdragen van gebruikers worden voor eigen rekening en risico van de gebruiker geplaatst. Lynqer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor bijdragen van gebruikers.

De gebruiker gaat ermee akkoord dat zijn nickname zoals vermeld in het Lynqer ID vermeld wordt bij de foto/video. Voor andere doeleinden hoeft Lynqer geen bronvermelding toe te passen.

Rechtskeuze
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Lynqer aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de Websites staan vermeld. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.Privacy statement
Bij al onze activiteiten op internet en via onze apps verzamelen we persoonsgegevens.

We verzamelen en gebruiken deze gegevens om onder andere onze websites en apps te verbeteren en deze nog beter aan te laten sluiten bij jouw persoonlijke voorkeuren. Zo kunnen we je gerichte content en advertenties aanbieden die passen bij jouw wensen.

We willen je zo goed mogelijk informeren over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Hieronder kun je lezen welke informatie we verzamelen, hoe we dit doen en uiteraard hoe we ervoor zorgen dat jouw privacy wordt beschermd.

Op welke diensten van Lynqer is dit statement van toepassing?
Het privacy statement is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door Lynqer en de aan hem gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk te noemen: Lynqer, rdesign, Inforitus, We of Wij). Het privacy statement is van toepassing op alle diensten die wij aanbieden op internet en via apps (hierna aangeduid als de domeinen). Voorbeelden van domeinen zijn Lynqer.com, Lynqer iPhone app, Lynqer Android app, Lynqer.com/blog en alle sub-domeinen. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de in dit privacy statement beschreven verwerkingen, tenzij anders is vermeld.

Als je dit privacy statement en de cookie uitleg accepteert op één van onze domeinen, bijvoorbeeld op Lynqer.com, dan geldt deze toestemming ook voor al onze andere domeinen. Dit noemen we cross-domain toestemming.

Welke definities gebruiken jullie en wat betekenen die?
Lynqer Account: hiermee registreer je je bij ons. Door het invoeren voor een gebruikersnaam en e-mailadres en wachtwoord krijg je toegang tot onze diensten.

Apparaten: de apparaten, zoals PCs, laptops en smartphones, die je gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten.

Diensten: de dienstverlening die wij op internet, op onze domeinen en via apps aanbieden aan gebruikers, al dan niet tegen betaling. Zowel via het Lynqer Account als via ongeregistreerd website-bezoek of via app-gebruik, en waarop de gebruikersvoorwaarden van Lynqer van toepassing zijn.

Domeinen : de apps, websites en platforms waarop we onze diensten aanbieden en alle sub-domeinen.

Gebruiker: dit ben jij, als de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die diensten afneemt van Lynqer.

Persoonsgegevens: alle gegevens waarmee een persoon (direct of indirect) te herleiden is, zoals een e-mailadres, telefoonnummer, naam, adres, rekeningnummer, IP-adres, device identifier (zoals ADid’s of IDFA’s) of andere online identifiers, leeftijd, geslacht, psychische, economische, sociale of culturele omstandigheden, locatie, surfgedrag, kijkgedrag etc., of een combinatie van deze gegevens.

Lynqer: Handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, R Design B.V., statutair gevestigd aan de Sarphatistraat 370 B19 te Amsterdam en alle aan hem gelieerde ondernemingen.

Hoe en wanneer verzamelt Lynqer persoonsgegevens?

Direct via de gebruiker
Alle persoonsgegevens die jij als gebruiker zelf invult of verstrekt aan ons, bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt of jouw mening of reactie geeft op onze content.

Voor- en achternaam
Om onze diensten te personaliseren zodat we jou bijvoorbeeld bij je naam kunnen aanspreken en om een betaalrelatie te sluiten.

Geslacht / Geboortedatum
Je geslacht en leeftijd worden gebruikt om je binnen de juiste doelgroep te plaatsen. Deze doelgroepen worden gebruikt voor de analyse van het gebruik van de domeinen van Lynqer, om je aanbevelingen te kunnen doen en om bij de doelgroep passende advertenties te kunnen tonen.

Postcode
Op basis van jouw postcode wordt een inschatting gemaakt van waar jij woont. Dit gegeven wordt gebruikt om je in de juiste doelgroep te plaatsen. Deze doelgroepen worden gebruikt voor de analyse van het gebruik van onze domeinen, om je aanbevelingen te kunnen doen en om bij de doelgroep passende advertenties te kunnen tonen.

E-mailadres
Hiermee kunnen we je de mogelijkheid bieden om een account aan te maken. Aanbiedingen en nieuwsbrieven krijg je ook via e-mail, uiteraard alleen als je daarvoor toestemming hebt gegeven. We kunnen je e-mailadres ook gebruiken om je noodzakelijke service e-mails over onze diensten te sturen.

Gegevens voor een aankoop: NAW-gegevens en betaalgegevens
Deze gegevens gebruiken we voor het afhandelen van je betaling, bijvoorbeeld wanneer je Lynqer NFC tags koopt.

Klantenservice contact
De berichten die jij deelt via de klantenservice worden gebruikt om je adequate hulp te bieden. Daarnaast kunnen berichten worden gebruikt voor trainingsdoeleinden. Informatie die door jou zelf op de domeinen is geplaatst. Als je een reactie plaatst op of via onze domeinen en apps, dan kunnen wij deze informatie gebruiken.

Aanmelding programma
Als je mee wilt doen aan een programma, wordt er om bepaalde informatie gevraagd ten behoeve van de selectie van kandidaten en deelnemers. De gevraagde informatie is afhankelijk van de aard en inhoud van het programma.

Door het gebruik van onze diensten
Als je gebruikmaakt van onze websites en apps en je hiervoor, indien nodig, toestemming hebt gegeven, kunnen wij, maar ook derde partijen zoals adverteerders en sociale media netwerken, door middel van cookies of vergelijkbare technologieën persoonsgegevens verzamelen over jou. Zo kunnen bijvoorbeeld de unieke kenmerken van het apparaat dat jij gebruikt worden vastgelegd of de locatie van het apparaat. De verzamelde gegevens worden door ons gebruikt om de dienstverlening te analyseren en om beter inzicht te krijgen in de diensten waar onze gebruikers in zijn geïnteresseerd. Daarnaast worden de gegevens door ons gebruikt voor het opbouwen van profielen, waarbij interesses en voorkeuren van gebruikers worden geregistreerd op basis waarvan doelgroepen worden gevormd. Aan de hand van deze doelgroepen kunnen we aanbevelingen doen of deze gebruiken voor marketing en advertentie doeleinden. Zo gebruiken wij de gegevens om jou op andere websites advertenties te kunnen tonen voor onze diensten en om de advertentieruimte die wij aanbieden zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij jouw voorkeuren.

Persoonsgegevens verkregen van derden
Derde partijen met wie wij samenwerken, zoals advertentienetwerken of social media partijen, kunnen gegevens over jou hebben verzameld die zij met ons delen. Deze gegevens worden vervolgens door ons gecombineerd met de door ons verzamelde gegevens zodat we onze profielen en doelgroepen kunnen verbeteren.

Wat zijn cookies?
Cookies en alle soortgelijke technieken, zoals scripts, zijn kleine bestandjes die vanuit onze domeinen kunnen worden geplaatst op de apparaten van de gebruiker. Op basis van cookies kun je bij een volgend bezoek worden herkend en kan informatie worden verzameld over het gebruik van de websites.

Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als je je browser afsluit. In andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend gebruik van de diensten worden uitgelezen.

De verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies gebeurt altijd conform de bepalingen van dit privacy statement.

Klik hier voor de volledige uitleg over cookies en het gebruik van cookies door ons. In de uitleg over cookies staat ook een overzicht van welke cookies worden geplaatst door ons en derde partijen.

Waarvoor verzamelt Lynqer persoonsgegevens?
We verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die allemaal gerelateerd zijn aan het leveren van onze diensten.

Om onze diensten aan te kunnen bieden
Sommige van onze diensten zijn alleen beschikbaar wanneer je een Lynqer Account gebruikt. Zonder het verwerken van de persoonsgegevens kan het account niet worden aangemaakt en kan de dienstverlening niet worden geboden.

Om nieuwsbrieven en acties te kunnen toezenden
Om je op de hoogte te houden van informatie over onze dienstverlening of van acties en aanbiedingen kunnen we je e-mailberichten sturen. Je kunt je hier op elk moment voor afmelden.

Voor marktonderzoek
Alleen als je toestemming hebt gegeven en je gegevens hebt achtergelaten voor marktonderzoek, kunnen we je verzoeken om te helpen bij marktonderzoek. Deze onderzoeken kunnen verschillende onderwerpen hebben en deelname is altijd op vrijwillige basis.

Om profielen en doelgroepen op te stellen
Alle gegevens die door jou direct worden ingevuld of die wij hebben verzameld door middel van jouw gebruik van de diensten of via een derde partij, worden gebruikt om profielen en vervolgens doelgroepen op te bouwen. Het gebruik hiervan is enerzijds om op basis van analyse je individuele voorkeuren te voorspellen en zo de dienst op jouw voorkeuren aan te kunnen aanpassen, bijvoorbeeld om aanbevelingen te doen. Daarnaast worden de doelgroepen gebruikt door adverteerders om op basis van de doelgroepen advertentieruimte te kopen waardoor passende advertenties aan je kunnen worden getoond.

Het tegengaan van misbruik
Helaas zijn er meerdere vormen van misbruik. Je kunt dan denken aan betalingsfraude, het niet naleven van het auteursrecht of het delen van bedreigende berichten. Om dit misbruik tegen te gaan en hier tegen te kunnen optreden, worden persoonsgegevens verzameld.

Om onze diensten te verbeteren en algemene trends te identificeren
We gebruiken de gegevens om in algemene zin te analyseren hoe onze diensten worden gebruikt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen. Op deze manier kunnen we beter geïnformeerde beslissingen nemen over onder andere de verdere ontwikkeling van onze diensten.

Voor de naleving van wet- en regelgeving
Sommige wettelijke verplichtingen schrijven voor dat bepaalde gegevens moeten worden bewaard of gedeeld.

Met wie deelt Lynqer gegevens?
Ten behoeve van onze dienstverlening of om advertenties aan te bieden, kunnen gegevens worden gedeeld met verschillende partijen. Deze partijen bevinden zich voornamelijk in Nederland of elders in Europa en in een uitzonderlijk geval daar buiten. In alle gevallen wordt er een overeenkomst gesloten met deze partij om duidelijke afspraken te maken conform Europese wetgeving en gegevensbescherming te waarborgen. Daarnaast kan wet- of regelgeving van toepassing zijn op basis waarvan persoonsgegevens moeten worden gedeeld.

Tussen onze domeinen
We verwerken persoonsgegevens voor al onze gelieerde ondernemingen. Jij kunt dit herkennen vanwege de verschillende domeinen waarvoor het cross-domain privacy statement geldt.

Met onze leveranciers om onze diensten aan te kunnen bieden
Om onze diensten mogelijk te maken, is het noodzakelijk om onze gegevens te delen met leveranciers. Denk hierbij aan call centers, incassobureaus of marktonderzoekbureaus, maar ook aan leveranciers van softwaretools. Deze partijen werken in opdracht van ons en moeten in dat kader altijd een adequaat privacybeleid hanteren.

Met commerciële partners
Voor sommige acties, zoals prijsvragen of enquêtes, wordt direct samengewerkt met andere partijen en worden de gegevens in samenwerking met deze partijen verzameld. Wanneer dit het geval is, zullen we dit duidelijk vermelden.

Met producenten ten behoeve het werven van kandidaten en deelnemers en het organiseren van shows en evenement
Voor de productie van programma’s en evenementen wordt door ons samengewerkt met producenten. Soms gebeurt dit in opdracht van ons en in andere gevallen bieden wij hulp bij het vinden van de juiste kandidaten en deelnemers. Daar waar wij de gegevens verzamelen, delen wij deze alleen met de producent en uitsluitend ten behoeve van de selectie van kandidaten en deelnemers.

Met adverteerders, mediabureaus en advertentienetwerken
Gegevens worden gedeeld met adverteerders, mediabureaus en advertentienetwerken om het mogelijk te maken om passende advertenties te kunnen tonen.

Met bevoegde autoriteiten op basis van legitieme wetgeving
We verstrekken alleen gegevens aan autoriteiten als dit op grond van de wet of op last van de rechter wordt verplicht of als hier gegronde aanleiding voor is, bijvoorbeeld om schade of misbruik te voorkomen.

Op basis van welke grondslag verwerkt Lynqer persoonsgegevens?
We zullen alleen persoonsgegevens verwerken als dit op grond van de wet is toegestaan.

Om de overeenkomst met jou, de gebruiker, te kunnen uitvoeren
Als je een overeenkomst met ons hebt, zoals wanneer je abonnement afsluit of als je Lynqer NFC tags hebt gekocht, en het voor de uitvoering hiervan noodzakelijk is om bepaalde gegevens te verwerken, zullen wij dit doen.

Als er een wettelijke verplichting is
Soms zijn er wettelijke verplichtingen op basis waarvan gegevens moeten worden verwerkt. Als er zo’n wettelijke verplichting bestaat, of op last van een rechterlijk bevel, zullen wij dit naleven.

Als er een gerechtvaardigd belang is voor ons of voor jou
Als er een belang is, zoals de beveiliging of verbetering van onze diensten, en dit niet anders kan worden gerealiseerd dan door verwerking van gegevens, zullen de gegevens hiervoor worden gebruikt. Er zal dan altijd een afweging worden gemaakt tussen de verschillende belangen en of hetzelfde niet op een andere manier kan worden gerealiseerd.

Als je hiervoor toestemming hebt gegeven
Indien we geen contractuele overeenkomst hebben, er geen wettelijke verplichting is om gegevens te verwerken, of een gerechtvaardigd belang, zullen wij gegevens alleen verwerken met jouw toestemming. Dit geldt ook als er gevoelige gegevens worden verzameld. Tevens worden er nooit elektronische communicatiegegevens, zoals cookies en soortgelijke technieken, verzameld of geplaatst zonder dat je hiervoor je toestemming hebt gegeven.

Hoe gaan jullie om met bijzondere en gevoelige gegevens?

Gegevens van minderjarigen
Als je nog geen 16 jaar bent, mag je alleen gebruikmaken van onze diensten met toestemming van je ouder of voogd. We hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wanneer je minderjarig bent, zorg er dan voor dat je ouders toestemming hebben gegeven om je gegevens met ons te delen. We kunnen niet altijd controleren of een bezoeker daadwerkelijk ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@lynqer.com. Dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Locatiegegevens
Voor sommige diensten is handig om jouw locatiegegevens te delen, bijvoorbeeld bij het gebruik van de Lynqer app. Maar ook kan jouw locatie worden gebruikt om advertenties te kunnen tonen die op dat moment relevant zijn. Als locatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden wordt niet jouw exacte locatie gebruikt maar een gebied rondom jouw locatie ter grootte van 200 voetbalvelden. Locatie wordt vastgesteld door middel van het IP-adres en GPS.

Foto- en video’s
Om je account te verrijken kun je zelf een foto toevoegen. Wanneer je dit doet, zullen wij deze foto(’s) opslaan. Deze wordt verwijderd als je account wordt opgeheven of als je de foto zelf verwijderd.

Hoe zit het met de beveiliging?
Voor alle gegevens die wij verzamelen en gebruiken geldt een strikt beveiligingsregime. Zo beveiligen wij onze systemen om datalekken te voorkomen en zullen wij gegevens altijd geanonimiseerd of gepseudonimiseerd verwerken indien mogelijk. Verder wordt een retentiebeleid gehanteerd op basis waarvan gegevens worden verwijderd als deze niet meer noodzakelijk zijn.

Het kan zo zijn dat via onze diensten links naar websites van derden worden gedeeld. Wij hebben geen invloed op het verwerken van persoonsgegevens door deze websites en derden en hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. We raden het aan om altijd het privacy statement van deze websites te lezen.

Wat zijn jouw rechten?
Als jouw gegevens door ons worden verwerkt, heb je een aantal rechten waar je altijd (kosteloos) op kunt terugvallen. Inzicht in de over jou verzamelde persoonsgegevens
Als je benieuwd bent naar welke gegevens wij over jou hebben verzameld, kun je ons vragen om hierover inzage te geven. Mochten sommige gegevens niet overeenkomen met jouw situatie of voorkeuren, dan kunnen deze gegevens op verzoek worden gecorrigeerd.

Voor inzage in jouw persoonsgegevens stuur je een mail met je voor- en achternaam, e-mailadres, en een kopie van je paspoort naar hello@lynqer.com. We zullen binnen 4 weken op jouw verzoek reageren.

Het kopie van je identiteitsbewijs wordt gebruikt om te controleren dat jouw gegevens daadwerkelijk door jouzelf worden opgevraagd en deze niet naar iemand anders worden gestuurd. Wij raden aan om het kopie van je identiteitsbewijs op een veilige manier te versturen. Klik hier voor meer informatie over het veilig delen van jouw identiteitsbewijs.

Bezwaar maken
Als je het niet eens bent met onze gegevensverwerking, kun je hier bezwaar tegen maken. Dit doe je door het versturen van een e-mail met je voor- en achternaam, e-mailadres, en een kopie van je identiteitsbewijs naar hello@lynqer.com. Binnen vier weken wordt contact met je opgenomen op basis waarvan vervolgstappen worden genomen.

Het kopie van je identiteitsbewijs wordt gebruikt om te controleren dat het bezwaar ook daadwerkelijk door jouzelf wordt gemaakt. Wij raden aan om het kopie van je identiteitsbewijs op een veilige manier te versturen.

Toestemming intrekken
Als wij gegevens hebben verzameld op basis van jouw toestemming, kun je deze ook weer intrekken. Dit kun je doen door het sturen van een e-mail met je voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer naar hello@lynqer.com. Binnen 4 weken nemen we contact met je op.

Omdat we ervoor hebben gekozen onze domeinen (gedeeltelijk) gratis aan te bieden, zijn wij voor financiering afhankelijk van advertentie inkomsten. Daarom is het niet mogelijk om gebruik te maken van onze diensten zonder toestemming te geven voor het plaatsen en verzamelen van cookies en soortgelijke technieken die wij ten behoeve van advertentiedoeleinden gebruiken.

Als je toch besluit om je toestemming in te trekken, heeft dit als gevolg dat je geen gebruik meer kunt maken van onze diensten. Na het intrekken van je toestemming zal je bij een volgend bezoek aan één van onze domeinen opnieuw om toestemming worden gevraagd. Je kunt dan zelf bepalen of je opnieuw toestemming wilt geven.

Toezichthoudende autoriteit
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die jij hebt ten aanzien van je persoonsgegevens.

Uitleg over cookies
Deze uitleg over cookies is opgesteld in samenwerking met branchepartijen en besproken met de toezichthouder. Deze uitleg is van toepassing op alle diensten van Lynqer en de aan hem gelieerde dochterondernemingen (hierna gezamenlijk te noemen: 'Lynqer').

Waarom cookies?
Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke gebruiker. De bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (alle technieken hierna samen te noemen 'cookies'). Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op websites of dat jouw voorkeuren worden onthouden. Ook kan Lynqer dankzij cookies zien hoe vaak zijn sites - en welke pagina's - door gebruikers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om je surfgedrag te volgen.

Cookies kunnen naast door Lynqer, ook worden geplaatst door derde partijen, bijvoorbeeld adverteerders, die communiceren via de domeinen. Zo kunnen Lynqer en adverteerders iets over jouw voorkeuren te weten komen waardoor diensten aan jouw voorkeuren kunnen worden aangepast. Adverteerders kunnen relevantere advertenties laten zien omdat deze dankzij cookies zoveel zijn aangepast aan jouw eigen interesses.

Meer informatie over cookies

Functionele cookies
Cookies met als enige doel om de website te laten functioneren.

Functionele cookies zorgen voor:


Analytische cookies
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, probeert Lynqer continu, soms met behulp van de software van derde partijen, te meten wat het gedrag is van gebruikers.

Van de informatie die Lynqer verzamelt worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven Lynqer inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar bezoekers precies de meeste tijd doorbrengen enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat om de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Analytische cookies zorgen voor:


Advertentie cookies
Onze websites laat je advertenties zien. Deze advertenties zijn voor ons een noodzakelijke bron van inkomsten, waarmee wij onze websites financieren. Sommige advertenties (of videoboodschappen) maken gebruik van cookies. Deze advertenties worden door Lynqer en door derden, zoals adverteerders, geplaatst.

Advertentiecookies zorgen voor:


Zie hieronder voor de lijst met de cookies die mediabureaus, advertentienetwerken en/of wij gebruiken in combinatie met advertenties, welke gegevens ze verzamelen en hoelang ze worden gebruikt. Advertentienetwerken en mediabureaus zijn bedrijven die fungeren als tussenpersoon tussen websitehouders en adverteerders.

Voor de cookies die onze derde partijen voor advertentiedoeleinden plaatsen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let erop dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Lynqer heeft daar geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor het handelen van deze partijen.

Gedragscookies
Deze cookies worden gebruikt om het gedrag van gebruikers in kaart te brengen. Door middel van deze cookies kan Lynqer profielen en doelgroepen opbouwen waarmee Lynqer kan zorgen dat de inhoud van de websites en apps, zoals video's en advertenties, relevant is voor elke gebruiker. Ook derde partijen kunnen via onze websites gedragscookies plaatsen. De informatie over je huidige websitebezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere en latere bezoeken aan andere websites dan de onze.

Gedragscookies zorgen voor:


Social media cookies
De artikelen en video's die je op onze websites en apps leest of bekijkt kun je door middel van buttons delen of liken op social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruikgemaakt van social media cookies van verschillende social media partijen. Daarnaast plaatsen social media netwerken pixels op de pagina's van onze websites en apps waarmee ze je tijdens jouw websessies volgen. De social media partijen gebruiken deze cookies om je te herkennen en om profielen op te bouwen door het gedrag op de domeinen van Lynqer te combineren met eerdere informatie die zij van je hebben gekregen, bijvoorbeeld door het gebruik van je social media account.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites geven. Let erop dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Lynqer heeft daar geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor het handelen van deze partijen.

Slotopmerkingen

Onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat Lynqer niet altijd inzicht heeft in de cookies die via de domeinen door derde partijen worden geplaatst.

Mocht je op onze domeinen cookies tegenkomen die in een van de bovengenoemde categorieën vallen en verder niet in deze uitleg genoemd zijn, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Dubbele cookies
Soms overlappen de functies van cookies omdat de doelen ervan overlappen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij analytische cookies en advertentiecookies wanneer het klikgedrag van een advertentie wordt bijgehouden. Een ander voorbeeld is de overlap tussen advertentiecookies en gedragscookies wanneer op basis van iemands gedrag een passende advertentie wordt getoond. Indien cookies in meerdere categorieën worden genoemd betekent dit dat deze cookies meerdere functies hebben en in meerdere categorieën vallen.

Browserinstellingen
Als je niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen. Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze websites helemaal goed werken. Het kan zijn dat enkele functies van de sites verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien, vanwege de functionaliteiten die cookies leveren.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.

Advertenties
Het accepteren of weigeren van cookies heeft geen invloed op of je advertenties te zien krijgt. Cookies zorgen er alleen voor dat advertenties niet telkens worden herhaald en dat de advertenties zijn aangepast aan de voorkeuren van de gebruiker. Het weigeren van cookies betekent dus niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en worden vaker herhaald.

Verwerking persoonsgegevens
Als de informatie die met behulp van cookies wordt verwerkt persoonsgegevens bevat, worden deze persoonsgegevens verwerkt conform het privacy statement van Lynqer.

Contact
Voor meer informatie over het gebruik van cookies en de verwerking van deze persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met hello@lynqer.com.

Laatst gewijzigd: 21.11.2018